Miami, FL

4:11 AM EST on November 20, 2019 (GMT -0500)
Miami International

Weather Almanac for KMIA - September, 2019