Miami, FL

10:49 PM EST on December 11, 2019 (GMT -0500)
Miami International

Weather Almanac for KMIA - October, 2019