Miami, FL

3:57 PM EST on December 15, 2019 (GMT -0500)
Miami International

Weather Almanac for KMIA - September, 2019