Miami, FL

8:41 AM EST on December 13, 2019 (GMT -0500)
Miami International

Weather Almanac for KMIA - September, 2019